• نوامبر 15, 2018
  • avysso
  • دیدگاه: 0

درخواست نوبت

شما بوسیله این فرم میتوانید قبل از مراجعه به مرکز درمانی نوبت گیری بفرمایید.

شماره ۱۶ رقمی درج شده بر روی کارت را وارد نمایید.