ثبت مرکز پیشنهادی

اگر شما مشترک آویسو هستید و  مرکز مناسبی را در محل زندگی تان است و یا مدنظر دارید ، اطلاعات این مرکز را به معرفی کنید تا ضمن اضافه شدن این مرکز به شبکه گسترده مراکز درمانی آویسو شما هم از تخفیف جذاب  وکاهش هزینه های درمانی بهره مند می شود .

در صورت موجود

ثبت مرکز پیشنهادی
enemad-logo