درخواست نوبت

شما بوسیله این فرم میتوانید قبل از مراجعه به مرکز درمانی نوبت گیری بفرمایید.

شماره ۱۶ رقمی درج شده بر روی کارت را وارد نمایید.

enemad-logo